Propozície 5. ročníka Literárnej súťaže KongenScript

Literárna súťaž je pre všetkých, ktorí píšu a sú presvedčení, že píšu výborne.

KongenKult, nezisková organizácia, Liptovský Mikuláš - Iľanovo, Martin Droppa, Mesto Liptovský Hrádok, Mesto Liptovský Mikuláš, a partneri vyhlasujú

5. ročník Literárnej súťaže KongenScript

Cieľom súťaže je podporiť literárnu tvorivosť autoriek a autorov na regionálnej úrovni v okrese Liptovský Mikuláš.

Súťaž je určená pre neprofesionálne autorky a autorov, ktoré a ktorí doteraz nevydali samostatné literárne dielo (zbierku poézie, knihu prózy a podobne). Do súťaže sa môže prihlásiť ktokoľvek, kto má trvalý alebo prechodný pobyt v okrese Liptovský Mikuláš, alebo v okrese Liptovský Mikuláš študuje alebo pracuje. Spodná veková hranica účastníčok a účastníkov súťaže je 14 rokov, horná veková hranica nie je obmedzená. Do súťaže je potrebné a možné poslať príspevky jednotlivo alebo spolu v štyroch súťažných kategóriách:

 • poézia(básne, poetické žánre)
 • próza (poviedka, iné literárne žánre - napríklad úryvok z prozaického či dramatického textu, úvaha, poznámka, text na blogy, denníkový záznam, scenár a podobne)
 • Rok Milana Rastislava Štefánika (poézia alebo (aj) próza a akékoľvek prozaické žánre - viď kategória próza)
 • Ja, my a 30. výročie výročie Novembra 1989 (poézia alebo (aj) próza a akékoľvek prozaické žánre - viď kategória próza)

Uzávierka súťaže je v sobotu 30. novembra 2019 o 23:59:59 hodine. Do tohto termínu je potrebné poslať súťažné príspevky na e-mailovú adresu organizátora súťaže:
droppa.martin@gmail.com

Do súťaže je potrebné v prvej kategórii poslať najmenej štyri a najviac sedem básní. V druhej kategóri príspevky v rozsahu najviac šesť normovaných strán (30 riadkov na strane - 60 znakov v riadku). V tretej a vo štvrtej kategórii je rozsah príspevkov najviac desať normovaných strán. Do súťaže je možné zapojiť sa aj vo všetkých kategóriách. Súťaž je anonymná. Jednotlivé príspevky do nej zaslané preto neoznačujte menom a priezviskom autorky, autora. Meno a priezvisko, adresu, prípadne názov školy alebo zamestnávateľa a kontaktný údaj je potrebné napísať do telesa sprievodného e-mailu.

Príspevky do súťaže posielajte v samostatných prílohách, alebo v spoločných súboroch (“aktovkách”): básne - napríklad päť básní = jeden súbor (“aktovka”), próza = jeden súbor (“aktovka”), kategória Rok Milana Rastislava Štefánika = jeden súbor (“aktovka”), kategória Ja, my a 30. výročie Novembra 1989 = jeden súbor (“aktovka”). Názvy súborov označte názvami súťažných kategórií (poezia alebo proza alebo MRS alebo 30November). Všetky príspevky musia byť napísané vo formáte word, odporúčaný font písma: arial alebo helvetica, veľkosť písma najmenej 12 bodov. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a obráťte sa e-mailom na organizátora súťaže na e-mailovú adresu droppa.martin@gmail.com.

Predpokladaný termín slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže, ktoré sa uskutoční v Liptovskom Hrádku, je druhá polovici decembra 2019.

Partneri súťaže (v abecednom poradí):

 • ART Štúdio Liptovský Hrádok - technické a priestorové zabezpečenie vyhlásenia výsledkov súťaže, propagácia súťaže,
 • Hotel - Camping Borová Sihoť - venuje ceny do súťaže,
 • Komunitná nadácia Liptov - venuje ceny do súťaže, propagácia súťaže,
 • Mesto Liptovský Hrádok - venuje ceny do súťaže, propagácia súťaže, organizačná spolupráca,
 • Mesto Liptovský Mikuláš - venuje ceny do súťaže, propagácia súťaže,
 • REPROservis, s. r. o., Liptovský Mikuláš - grafické a printové zabezpečenie propagácie súťaže,
 • Slovenský filmový ústav - venuje ceny do súťaže,
 • Slovenský filmový ústav, predajňa Klapka.sk - venuje ceny do súťaže,
 • Vydavateľstvo Absynt, s. r. o., Žilina - venuje ceny do súťaže.
 • Hlavné ceny do súťaže venujú KongenKult, n. o. a Mesto Liptovský Hrádok.