Propozície IV. ročníka Literárnej súťaže KongenScript

Literárna súťaž pre všetkých, ktorí píšu a sú presvedčení, že píšu výborne.

Nezisková organizácia KongenKult v spolupráci s Mestom Liptovský Hrádok vyhlasuje IV. ročník Literárnej súťaže KongenScript.

Cieľom súťaže je podporiť literárnu tvorivosť autoriek a autorov na regionálnej úrovni v okrese Liptovský Mikuláš.

Súťaž je určená pre neprofesionálne autorky a autorov. Do súťaže je potrebné a možné poslať príspevky jednotlivo alebo spolu v troch súťažných kategóriách:

 • poézia(básne)
 • próza (poviedka, úryvok z prozaického či dramatického textu, z textov na blogy, z denníkových záznamov, zo scenárov a podobne) a v tematickej kategórii
 • Ja, my a 100. výročie vzniku Česko-Slovenska (poézia aj próza).

Spodná veková hranica súťažiacich je 14 rokov, horná veková hranica nie je obmedzená. Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto má trvalé alebo prechodné bydlisko v okrese Liptovský Mikuláš alebo v okrese Liptovský Mikuláš študuje alebo pracuje.

Uzávierka súťaže je v piatok 31. augusta 2018 o 23:59:59 hodine.
Do tohto termínu je potrebné poslať súťažné príspevky
na e-mailovú adresu organizátora súťaže:
droppa.martin@gmail.com

Do súťaže je potrebné poslať najmenej tri a najviac päť básní alebo prozaické texty (druhá a tretia kategória) v rozsahu najviac päť normovaných strán (30 riadkov na strane - 60 znakov v riadku). Do súťaže je možné zapojiť sa aj vo všetkých kategóriách.

Súťaž je anonymná. Jednotlivé príspevky do nej zaslané sa neoznačujú menom a priezviskom autorky, autora. Meno a priezvisko, adresu, prípadne názov školy alebo zamestnávateľa a kontaktný údaj je potrebné napísať do sprievodného e-mailu.

Príspevky do súťaže neposielajte v samostatných prílohách, ale v spoločných súboroch (“aktovkách”): básne - napríklad päť básní = jeden súbor (“aktovka”), próza = jeden súbor (“aktovka”), kategória Ja, my a 100. výročie vzniku Česko-Slovenska = jeden súbor (“aktovka”). Názvy súborov označte názvami súťažných kategórií (poezia alebo proza), v prípade tretej kategórie ako označenie stačí uviesť skrátene 100_CSR. Všetky príspevky musia byť napísané vo formáte word, odporúčaný font písma: arial alebo helvetica. Podrobnosti o súťaži priebežne zverejníme na webstránke

www.kongenkult.sk

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a obráťte sa e-mailom na organizátora súťaže na e-mailovú adresu droppa.martin@gmail.com.

Predpokladaný termín slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže, ktoré sa uskutoční v Liptovskom Hrádku, je október 2018. Súčasťou podujatia bude aj rozbor ocenených prác, zaslaných do súťeže.

Partneri súťaže (v abecednom poradí):

 • ART Štúdio Liptovský Hrádok - technické a priestorové zabezpečenie vyhlásenia výsledkov súťaže, propagácia súťaže,
 • Hotel - Camping Borová Sihoť - venujú ceny do súťaže,
 • Komunitná nadácia Liptov - venujú ceny do súťaže, propagácia súťaže,
 • Mesto Liptovský Hrádok - venujú ceny do súťaže, propagácia súťaže, organizačná spolupráca,
 • Mesto Liptovský Mikuláš - venujú ceny do súťaže, propagácia súťaže,
 • REPROservis, s. r. o., Liptovský Mikuláš - grafické a printové zabezpečenie propagácie súťaže,
 • Slovenský filmový ústav - venujú ceny do súťaže,
 • Slovenský filmový ústav, predajňa Klapka - venujú ceny do súťaže,
 • Vydavateľstvo Absynt, s. r. o., Žilina - venujú ceny do súťaže.

Hlavné ceny do súťaže venujú KongenKult, n. o. a Mesto Liptovský Hrádok.

Porota súťaže (v abecendom poradí):

 • Martin Droppa - predseda poroty s hlasom poradným, organizátor súťaže,
 • Marta Gerbocová - Mestský úrad Liptovský Mikuláš,
 • Martin Kráľ - KongenKult, n. o., Iľanovo,
 • Naďa Kubányová - editorka literárnych textov, poetka,
 • Peter Laučík - spisovateľ, publicista,
 • Anna Ondrejková - poetka,
 • Danica Žiaková - Mestský úrad Liptovský Hrádok.