PROPOZÍCIE
Literárnej súťaže KongenScript 2021

 

Nezisková organizácia Kongen kult., n. o.
&
Martin Droppaspoločne s Mestom Liptovský Hrádok, s Mestom Liptovský Mikuláš, so spoluorganizátormi a s partnermi vyhlasujú

7. ročník Literárnej súťaže KongenScript

Súťaž je určená pre neprofesionálne autorky a neprofesionálnych autorov z okresu Liptovský Mikuláš (prípadne z niekdajších okresov Liptovský Svätý Mikuláš a Liptovský Hrádok).

Súťaže sa môže zúčastniť každý autor / autorka vo veku minimálne 14 rokov (horná veková hranica nie je obmedzená), ktorý / ktorá sa narodil / narodila v okrese Liptovský Mikuláš, s trvalým alebo s prechodným pobytom v okrese Liptovský Mikuláš; študent / študentka – preukazne študujúci / študujúca v okrese Liptovský Mikuláš, alebo autor / autorka, preukazne v okrese Liptovský Mikuláš pracujúci / pracujúca.

Za  neprofesionálneho autora alebo autorku, ktorý / ktorá sa Literárnej súťaže KongenScript 2021 môže zúčastniť, sa považuje autor / autorka, ktorý / ktorá doteraz nevydal / nevydala svoju literárnu tvorbu samostatne alebo kolektívne na komerčnej báze – v knihe, v zborníku, v almanachu a podobne, teda v dielach, ktoré boli alebo sú či budú určené na predaj.

V prípade účastníkov aj účastníčok súťaže, študujúcich alebo pracujúcich v okrese Liptovský Mikuláš (nemajúcich trvalý či prechodný pobyt v okrese Liptovský Mikuláš), treba v telese sprievodného e-mailu uviesť názov a adresu školy alebo názov a adresu zamestnávateľa – firmy, kde účastník / účastníčka študuje, pracuje. Vyhlasovateľ súťaže nebude tieto informácie nijako zneužívať alebo využívať a skúmať ich pravdivosť – vychádza sa z predpokladu serióznosti a pravdivosti údajov, ktoré účastník, účastníčka o sebe poskytne.

Každý účastník, každá účastníčka Literárnej súťaže KongenScript 2021 musí v telese sprievodného e-mailu uviesť aj svoju úplnú klasickú poštovú adresu a telefónne číslo (mobil, prípadne pevná linka) – a to za účelom prípadnej nevyhnutnej potreby kontaktovať účastníka či účastníčku súťaže zo strany vyhlasovateľa súťaže. 

 

Literárna súťažKongenScript 2021
má kategórie:

  • Poézia
  • Próza
  • Príroda
  • Umenie, ktorésa mi páči


Do súťaže je možné poslať najviac šesť príspevkov v kategórii 'Poézia' a najviac päť príspevkov v kategóriách Próza,Príroda' aUmenie, ktorésa mi páči.V prípade, že účastník alebo účastníčka súťaže zamýšľa poslať do súťaže ucelený prozaický text alebo poéziu vo väčšom rozsahu, než je určené propozíciami – je to možné, ale je nevyhnutné informovať o tom autora, organizátora a vyhlasovateľa súťaže e-mailom na adresu: droppa.martin@gmail.com.
Všetky príspevky do súťaže treba posielať výhradne elektronickou poštou na adresu droppa.martin@gmail.com – a to vo formáte JPEG, prípadne PDF.
Súťažné príspevky je potrebné písať v textovom procesore Microsoft Word (odporúčame font písma Arial, veľkosť písma 12), pričom v prípade prozaických prác na jednej textovej strane môže byť maximálne 1 800 znakov vrátane medzier. Súťaž je anonymná, preto jednotlivé literárne práce nie je potrebné označovať menom autora / autorky. Všetky súťažné príspevky od jednej autorky alebo autora odporúčame zoradiť do jedného súboru, “pod seba, za sebou” – uľahčí to prácu odbornej porote súťaže.
Termín uzávierky Literárnej súťaže KongenScript 2021 je v pondelok 3. januára 2022 o 23:59:59 hodine (čas odoslania e-mailu s príspevkami).
Vyhlasovatelia Literárnej súťaže KongenScript 2021 vymenujú odbornú porotu súťaže a určia termín a miesto slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže. Ocenení autori / autorky získajú hodnotné a originálne vecné i večné ceny. Všetky účastníčky a všetci úcastníci Literárnej súťaže KongenScript 2021 dostanú rôzne darčeky od organizátorov a partnerov súťaže; taká je totiž naša už šesťročná tradícia.
Vyhlasovatelia súťaže si vyhradzujú právo publikovať alebo použiť práce, zaslané do súťaže – napríklad v mesačníkoch miest Liptovský Hrádok a Liptovský Mikuláš alebo na rôznych webstránkach celoštátnych médií i na webstránkach sociálnych sietí (Facebook a podobne), alebo pri rôznych spoločenských a kultúrnych podujatiach, ktoré budú vyhlasovatelia súťaže alebo Mesto Liptovský Hrádok a Mesto Liptovský Mikuláš organizovať kedykoľvek v budúcnosti. Účastníci, účastníčky súťaže účasťou v súťaži pritom berú na vedomie a súhlasia s tým, že im v tejto súvislosti nevzniká žiadny nárok na žiadnu finančnú odmenu a súčasne dávajú súhlas na takéto použitie príspevkov, ktoré do súťaže poslali.

Partnermi Literárnej súťaže KongenScript 2021 sú:
Mesto Liptovský Hrádok FB skupina Hrádocká kultúra ART ŠTÚDIO Liptovský Hrádok Mesto Liptovský Mikuláš Mesto pre všetkých Liptovský Mikuláš FB skupina Ľuďom Mikuláša Komunitná nadácia Liptov Slovenský filmový ústav / Asociácia slovenských filmových klubov / predajňa Klapka.sk Vydavateľstvo Absynt Post Bellum SK, nezisková organizácia, Týždenník MY Liptovské noviny - Vydavateľstvo Petit Press, a.s., Bratislava cddvdlp - Internetový predaj hudobných CD a LP Hotel - Restaurant Borová Sihoť, Podtúreň- Roveň REPROservis tlačiareň& DTP, Pink Floyd Fanklub.CZ a ďalšie partnerské spoločnosti a organizácie.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a smelo kontaktujte autora a jedného z organizátorov súťaže KongenScript e-mailom na: droppa.martin@gmail.com
Všetky potrebnéinformácie o súťaži súpriebežne aktualizovanéna

www.kongenkult.sk

  pripravujeme 
1. ročník Fotografickej súťaže KongenFoto
Súťaž bude vyhlásená už v marci 2021!